Політологічні записки. Збірник наукових праць №2

Політологічні записки. Збірник наукових праць №3

Політологічні записки. Збірник наукових праць №4

Політологічні записки. Збірник наукових праць №5

 

ПОЛІТОЛОГІЧНІ ЗАПИСКИ: ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

 

Стрімкий науковий розвиток кафедри політології та міжнародних відносин надав змогу розширювати напрями діяльності. Так, за ініціативи проф. Г. П. Щедрової в 2009 р. було засноване перше в регіоні спеціалізоване фахове видання з політичних наук «Політологічні записки: збірник наукових праць». У листопаді 2011 р. збірнику присвоєно номер міжнародної реєстрації ISSN International Centre (Paris) – ISSN 2225-5591.

У виданні двічі на рік публікуються статті провідних кандидатів і докторів наук зі всієї України. Роботи присвячуються фундаментальним дослідженням, що розкривають найбільш актуальні проблеми політичної науки: сучасне функціонування політичних інститутів і процесів, модернізація політичної системи, національні інтереси України, геополітичні аспекти розвитку держави, інформаційна політика, глобалізація, міжнародні конфлікти тощо. Всі роботи становлять перспективу подальших досліджень та використовуються в освітньому процесі.

Запрошуємо науковців України до друку у фаховому виданні «Політологічні записки: збірник наукових праць».

 

Вимоги до оформлення статей

 

1.Редакція приймає до друку статті виключно за умови їх відповідності вимогам ВАК України до структури наукової статті Наукові статті повинні містити такі необхідні елементи:

- постановка проблеми у загальному вигляді та зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

- аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

- формулювання цілей статті (постановка завдання);

- виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

- висновок з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

2. Стаття подається українською або іншими мовами у електронному варіанті у вигляді файлу, який виконаний в текстовому редакторі MS Word for Windows, на дискеті, диску чи електронною поштою.;

3. Статті, автори яких не мають наукового ступеня, супроводжуються рецензією доктора наук за фахом публікації або витягом із протоколу засідання кафедри (відділу) про рекомендацію статті до друку. Рецензія або витяг з протоколу подається у сканованому вигляді електронною поштою;

4. Текст статті має супроводжуватись шифром УДК і трьома анотаціями (українською, російською, англійською). Всі анотації повинні містити:

– прізвище, ініціали автора;

– назву статті;

– текст анотації (до 50 слів);

– перелік ключових слів.

Матеріал в анотації викладають стисло і точно з використанням синтаксичних конструкцій, притаманних мові ділових документів, уникаючи складних граматичних зворотів. Необхідно вживати стандартизовану термінологію, а не маловідомі терміни і символи. Без вживання слів «У статті …» або «Стаття присвячена …».

6. Вимоги для оформлення тексту: всі поля 20 мм; шрифт Times New Roman, кегель 14, інтервал – 1,5; абзацний відступ – 10 мм.Рисунки й таблиці оформляються згідно з ДСТУ. Щодо символів. В тексті необхідно використовувати лише лапки такого зразку: «», дефіс – це коротке тире «–». Не потрібно ставити зайві пробіли, особливо перед квадратними чи круглими скобками, а також в них. Для запобігання потрібно використовувати функцію «Недруковані знаки».

 

Розташування структурних елементів статті

 

УДК

Прізвище І.Б.

Місто

 НАЗВА СТАТТІ

 

Анотація українською з переліком ключових слів

 

Текст статті

 

Текст статті англійською мовою

 

Список використаних джерел

 

ПІБ, назва статті, анотація російською з переліком ключових слів

 

ПІБ, назва статті, анотація англійською з переліком ключових слів

 

7. Перелік літературних джерел розташовується за алфавітом або в порядку їх використання після тексту статті з підзаголовком Список використаних джерел і виконується мовою оригіналу. В переліку посилань зазначається загальна кількість сторінок (для книг) або номерів сторінок початку і кінця тексту джерела (для статей). Джерела в переліку посилань нумеруються вручну, без використання функції меню Word «Формат – Список – Нумерований».

8. Посилання на літературу в тексті подаються за таким зразком: [7,с.123], де 7– номер джерела за списком, 123 – сторінка. Посилання на декілька джерел одночасно подаються таким чином: [1;4;8] або [2,с.32;9,с.48;11,с.257]. Посилання на архівні джерела – [15,арк.258,231зв]. Згадані в тексті науковці, дослідники називаються за абеткою – М.Тард, Е.Фромм, К.Юнг, К.Ясперс та інші. На початку зазначається ім’я , а потім прізвище вченого. Необхідно виокремлювати зарубіжних та вітчизняних дослідників.

9. Текст статті англійською мовою в повному обсязі обов’язковий.

10. Стаття обов’язково супроводжується авторською довідкою із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (повністю); наукового ступеня, звання, посади, місця роботи; поштового індексу, домашньої адреси і телефонів, адреси електронної пошти.

11. Відповідальність за зміст, точність поданих фактів, цитат, цифр і прізвищ несуть автори матеріалів. Редакція матеріали не рецензує і не повертає. У статтю можуть бути внесені зміни редакційного характеру без згоди автора. Редакційна колегія залишає за собою право відхилити неякісні матеріали без пояснення причин. Редколегія може не поділяти світоглядних переконань авторів.

 

Статті надсилати на адресу:

polit_snu@mail.ru

pavlova4321@ya.ru

Контактний телефон: 096-52-52-650 (Павлова Людмила Ісмаїлівна)


Останні новини

 • 2018-03-14 21:53:16 Зустріч з дипломатами

  14 березня 2018 р. викладачі та студенти кафедри політології та  міжнародних відносин стали учасниками лекції-дискусії

 • 2018-03-14 21:47:02 Засідання студентського клубу "Політика: ХХ ст."

   У рамках чергового засідання «Політичного дискусійного клубу» студенти спеціальностей «Політологія» та «Міжнародні відносини» обговорили тему тероризму та його загроз для світу і України

 • 2018-03-14 21:43:46 Екскурсія до Будинку ООН

  16 листопада в Сєвєродонецькому Будинку ООН студентам міжнародникам та юристам розповідали про діяльність міжнародних організацій

 • 2018-03-14 21:39:52 Практика за кордоном

  В інституті міжнародних відносин стартувала кампанія з організаціі міжнародного стажування студeнтів - 2018

 • 2016-11-22 11:59:01 Essay Competition Leaders of Tomorrow

  Compete for the St. Gallen Wings of Excellence Award and qualify for participation as a «Leader of Tomorrow» in the world’s premier opportunity for intergenerational debates: The St. Gallen Symposium

 • 2016-11-22 11:52:38 НАБІР ДО ЗИМОВОЇ ШКОЛИ ЛІДЕРСТВА!!!

  Київський офіс Інституту Кеннана у співпраці з програмою академічних обмінів ім. Фулбрайта, громадською організацією «Українське фулбрайтівське коло» та Інститутом лідерства та управління Українського католицького університету (м. Львів) оголошують набір до Зимової школи лідерства для студентів-переселенців та студентів університетів, переміщених із зони АТО та Криму

 • 2016-04-19 10:22:43 УЧАСТЬ СТУДЕНТІВ-ПОЛІТОЛОГІВ У РОБОТІ "ЛІГИ МОЛОДИХ ПАРЛАМЕНТАРІВ"

  Студентка п’ятого курсу спеціальності «Політологія» Тетяна Кобзар взяла участь у роботі проекту моделювання роботи Верховної Ради України «Ліга молодих парламентрів»,                                                       що відбувся 14-16 квітня 2016 р. у м. Київ

 • 2016-03-18 22:13:10 ПЕРЕМОГА!!!

  СТУДЕНТКА V КУРСУ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ПОЛІТОЛОГІЯ» АЛЬОНА ТКАЧ (група СТ-351м) ПОСІЛА І МІСЦЕ У ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ КОНКУРСІ СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ З ПОЛІТИЧНИХ НАУК

 • 2016-02-10 13:34:13 СТУДЕНТИ-ПОЛІТОЛОГИ ТА МІЖНАРОДНИКИ РОЗПОЧАЛИ ЩОРІЧНУ ПРАКТИКУ!

  ПІСЛЯ СЕМЕСТРУ ТЕОРЕТИЧНОГО НАВЧАННЯ СТУДЕНТИ-ПОЛІТОЛОГИ ТА МІЖНАРОДНИКИ ПРИСТУПИЛИ ДО ЗДОБУТТЯ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК – З 8-ГО ЛЮТОГО ДЛЯ НИХ РОЗПОЧАЛОСЯ ЗНАЙОМСТВО З ПРИКЛАДНОЮ  СТОРОНОЮ ОБРАНОЇ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

 • 2016-01-29 12:46:25 ЛІТНІ КАНІКУЛИ В ПОЛЬЩІ

  У РАМКАХ СПІВПРАЦІ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ПОЛЬЩІ З ТА РЕАЛІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНОГО ПРОЕКТУ «РАЗОМ МОЖЕМО БІЛЬШЕ» ПРОПОНУЄМО ВАМ СТАТИ УЧАСНИКОМ  КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

 • 2016-01-13 16:19:21 ЗАПРОШУЄМО ДО УЧАСТІ У ШКОЛІ ГРОМАДСЬКОЇ ДІЇ!!!

  «Школа громадської дії» - це освітній проект для представників ініціативних груп та громадських організацій, які мають бажання зростати, проте відчувають брак внутрішніх ресурсів для цього

 • 2016-01-05 12:28:50 ПРИВІТАННЯ!!!

  СТУДЕНТИ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ "ПОЛІТОЛОГІЯ" ТА "МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ", А ТАКОЖ ВИКЛАДАЧІ КАФЕДРИ ВЛАШТУВАЛИ МАРАФОН ВІТАЛЬНИХ ЛИСТІВОК ДО НОВОРІЧНИХ СВЯТ!!!

 • 2015-12-22 10:15:10 УВАГА!!!

  ПОЇЗДКА ДО ПОЛЬЩІ НА КОНКУРСНІЙ ОСНОВІ

 • 2015-12-18 09:54:27 Запрошуємо завітати до таємничого світу науки!

 • 2015-12-15 13:47:13 УВАГА!!! КОНКУРС!!!

  Кафедра політології та міжнародних відносин запрошує учнів 10-11-х класів до участі в Конкурсі!

 • 2015-12-15 13:37:22 Далівці-політологи провели заходи з популяризації науки

  Кафедра політології та міжнародних відносин Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля відзначила Всесвітній День науки за мир і розвиток: «Більше досліджень, більше розвитку...» Наукова школа кафедри протягом місяця проводила ряд заходів, присвячених популяризації науки

 • 2015-11-29 13:00:09 СТУДЕНТИ-ПОЛІТОЛОГИ ТА МІЖНАРОДНИКИ ДОЛУЧИЛИСЯ ДО АКЦІЇ «16 ДНІВ ПРОТИ НАСИЛЛЯ», ЩО СТАРТУВАЛА У СНУ ІМ. В. ДАЛЯ

  У СХІДНОУКРАЇНСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ В РАМКАХ МІЖНАРОДНОЇ АКЦІЇ «16 ДНІВ ПРОТИ НАСИЛЬСТВА» ВІДБУЛОСЯ ВІДКРИТТЯ ОДНОЙМЕННОГО ЗАХОДУ ЩОДО ПОПЕРЕДЖЕННЯ І ПОДОЛАННЯ НАСИЛЬСТВА В СІМ'Ї

 • 2015-11-18 13:06:25 День студента у СНУ ім. В. Даля: кращі з кращих

  У Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля в День студента відбувся святковий концерт-"капусник", на якому оголошено імена переможців щорічного загальноуніверситетського конкурсу "Студент року-2015"

 • 2015-11-18 13:00:14 ВІТАЄМО ПЕРЕМОЖЦІВ ОЛІМПІАДИ З НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН «ПОЛІТОЛОГІЯ» ТА «МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ»!!!

  З метою виявлення обдарованої учнівської молоді кафедра політології та міжнародних відносин 13 листопада 2015 р. провела ІV регіональну олімпіаду з навчальних дисциплін «Політологія» та «Міжнародні відносини» для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів

 • 2015-11-12 11:59:58 СТИПЕНДІЯ ДЛЯ НАВЧАННЯ В ГАЛУЗІ ПОЛІТОЛОГІЇ

  ЦЕНТРАЛЬНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПРОПОНУЄ СТИПЕНДІЇ ДЛЯ ВСТУПУ НА ПРОГРАМИ ПОЛІТОЛОГІЇ ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ АПЛІКАНТІВ

 • 2015-11-12 11:59:58 СТИПЕНДІЯ ДЛЯ НАВЧАННЯ В ГАЛУЗІ ПОЛІТОЛОГІЇ

  ЦЕНТРАЛЬНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПРОПОНУЄ СТИПЕНДІЇ ДЛЯ ВСТУПУ НА ПРОГРАМИ ПОЛІТОЛОГІЇ ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ АПЛІКАНТІВ

 • 2015-11-10 11:33:49 ВІТАЄМО!!!

  КОЛЕКТИВ КАФЕДРИ ПОЛІТОЛОГІЇ ТА МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН ЩИРО ВІТАЄ ДОЦЕНТА МАЗУР ОКСАНУ ГЕННАДІЇВНУ З УСПІШНИМ ЗАХИСТОМ ДОКТОРСЬКОЇ ДИСЕРТАЦІЇ!!!

 • 2015-11-04 15:43:08 CТУДЕНТИ-ПОЛІТОЛОГИ ТА МІЖНАРОДНИКИ ЗАПРОШУЮТЬСЯ ДО УЧАСТІ У СТИПЕНДІАЛЬНІЙ ПРОГРАМІ "ЗАВТРА.UA"

  CТУДЕНТИ-ПОЛІТОЛОГИ ТА МІЖНАРОДНИКИ ЗАПРОШУЮТЬСЯ ДО УЧАСТІ У СТИПЕНДІАЛЬНІЙ ПРОГРАМІ "ЗАВТРА.UA"  ФОНДУ ВІКТОРА ПІНЧУКА

 • 2015-10-26 10:13:02 СТУДЕНТИ-ПОЛІТОЛОГИ Й МІЖНАРОДНИКИ ЗУСТРІЛИСЯ З ПРЕДСТАВНИКОМ ООН

  Напередодні Дня ООН (24 жовтня) студенти спеціальностей «Політологія» та «Міжнародні відносини»  зустрілися з представником Міжнародної організації з міграції Організації об’єднаних націй в України Володимиром Кузкою

 • 2015-10-26 09:45:25 СТУДЕНТСТВО СНУ ІМ. В. ДАЛЯ ПОЗНАЙОМИЛОСЯ З ВИДАВНИЦТВОМ «УКРАЇНСЬКИЙ ПРОСТІР»

  ДО СХІДНОУКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ З ТВОРЧОЮ ЗУСТРІЧЧЮ ЗАВІТАВ ДИРЕКТОР ВИДАВНИЦТВА «УКРАЇНСЬКІЙ ПРОСТІР» ВАДИМ КАРПЕНКО

 • 2015-10-16 10:36:43 ОГОЛОШЕННЯ ПРО ОЛІМПІАДУ ДЛЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ

  З МЕТОЮ ВИЯВЛЕННЯ ОБДАРОВАНОЇ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ КАФЕДРА ПОЛІТОЛОГІЇ ТА МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН ЗАПРОШУЄ УЧНІВ 10-11-Х КЛАСІВ ДО УЧАСТІ У ІV РЕГІОНАЛЬНІЙ ОЛІМПІАДІ З НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН «ПОЛІТОЛОГІЯ» ТА «МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ»

 • 2015-10-15 09:44:54 У СНУ ІМ. В. ДАЛЯ ПРОХОДИТЬ РЕЄСТРАЦІЯ НА ПОСАДИ ГОЛІВ СТУДРАД УНІВЕРСИТЕТУ

  У СХІДНОУКРАЇНСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ ДО КІНЦЯ ТИЖНЯ КОЖЕН БАЖАЮЧИЙ ЗІ СТУДЕНТСЬКОГО АКТИВУ МОЖЕ ВИСУНУТИ СВОЮ КАНДИДАТУРУ ДЛЯ УЧАСТІ У ВИБОРНОМУ ПРОЦЕСІ НА ПОСАДИГОЛІВ СТУДЕНТСЬКИХ РАД ФАКУЛЬТЕТІВ (ІНСТИТУТІВ) АБО ГОЛОВИ КООРДИНАЦІЙНОЇ РАДИ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ УНІВЕРСИТЕТУ

 • 2015-09-27 16:25:32 ПОЛІТОЛОГІЧНА ШКОЛА СНУ ІМ. В. ДАЛЯ ВІДСВЯТКУВАЛА 20-РІЧЧЯ

  На кафедрі політології та міжнародних відносин пройшов урочистий "Круглий стіл", присвячений 20-річному ювілею політологічної школи Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. До святкування долучилися не тільки студенти та професорсько-викладацький склад, а також випускники спеціальності "Політологія", які із вдячністю згадували свою Alma mater

 • 2015-09-27 16:14:27 СНУ ІМ. В. ДАЛЯ ПРИВІТАВ ПЕРШОКУРСНИКІВ

  У Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля розпочався новий навчальний рік. Традиційно, в День знань біля корпусу університету відбулася посвята в студенти цьогорічних першокурсників. Під звуки студентського гімну «Gaudeamus» в.о. ректора, професор Ольга Поркуян вручила символічні студентський квиток та залікову книжку студентам-першокурсникам.

 • 2015-06-19 16:05:05 ВИПУСКНИКИ-ПОЛІТОЛОГИ ПРЕЗЕНТУВАЛИ СВОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНІ РОБОТИ

  У м. Сєвєродонецьку відбувся перший у 2014/2015 навчальному році захист кваліфікаційних робіт у студентів спеціальностей 7.03010401 та 8.03010401 «Політологія»

 • 2015-04-18 09:56:02 ОБʼЄДНАВЧА СИЛА МИСТЕЦТВА НА РАДІСТЬ ЛЮДЯМ

  Викладачі кафедри політології та міжнародних відносин Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля разом із проректором з науково-педагогічної роботи і гуманізації навчально-виховного процесу професором Щедровою Галиною Петрівною відвідали урочистий Великодній концерт у Сєвєродонецькому обласному музичному училищі імені С. С. Прокофʼєва

 • 2015-04-18 09:48:41 УВАГА! ПІДВЕДЕНІ ПІДСУМКИ КОНКУРСУ З ПОЛІТОЛОГІЇ ДЛЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ!

  Протягом лютого-квітня кафедра політології та міжнародних відносин Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля провела Перший оnline-конкурс презентацій «Світ крізь призму політичних процесів» серед учнів 11-х класів загальноосвітніх начальних закладів

 • 2015-03-30 12:21:00 ПЕРЕМОГА ПОЛІТОЛОГІВ У ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ НАУКОВОМУ КОНКУРСІ ПОПОВНИЛА СКАРБНИЦЮ УНІВЕРСИТЕТУ

  Наукову роботу студентки IV курсу напряму підготовки «Політологія» Єви Лелекіної рішенням конкурсної комісії визнано однією з найкращих у рамках Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з політичних наук

 • 2015-03-26 12:13:43 УНІВЕРСИТЕТУ 95!

  Східноукраїнський національний університет святкує поважний ювілей - 95-ту річницю з дня заснування!


 • 2015-03-25 23:20:46 МИ У WIKIPEDIA

  На сайті Вільної енциклопедії Wikipedia з'явилася стаття, присвячена кафедрі політології та міжнародних відносин Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля

 • 2015-03-13 12:31:25 Master programmes in Political Science at the University of Tartu 2015/2016

  Application deadline: April 16, 2015
  The Institute of Government and Politics at the University of Tartu (Estonia) is pleased to announce its call for applications to three MA programmes taught exclusively in English:
  Baltic Sea Region Studies (http://ut.ee/baltic)
  Democracy and Governance (http://ut.ee/democracy)
  International Relations and Regional Studies (http://ut.ee/irrs)

 • 2015-03-12 10:17:57 СВЯТКОВИЙ ОНЛАЙН-МАРАФОН РОЗПОЧАТО

  Кафедра політології та міжнародних відносин Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля розпочала безпрецедентний вітальний онлайн-марафон, присвячений ювілею рідного університету, якому цього року виповнюється 95 років

 • 2015-03-09 22:31:43 Продовжується конкурс з політології для старшокласників

  Кафедра політології та міжнародних відносин Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля продовжує І оn-line Конкурс презентацій «Світ крізь призму політичних процесів» серед учнів 11-х класів загальноосвітніх начальних закладів

 • 2015-02-26 21:20:34 Увага! Список Стипендіальної програми на 2015-2016 навчальний рік

  До уваги студентів інформація про стипендіальні програми Румунії, Чеської Республіки, КНР та Республіки Болгарія

 • 2015-02-10 23:16:15 ВЕСІННІЙ СЕМЕСТР ВЖЕ НА ПОРОЗІ

  Менш, ніж за тиждень, стартує новий навчальний семестр у студентів Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Для студентів кафедри політології та міжнародних відносин він готує безліч нових та захопливих вражень

 • 2015-02-06 12:54:33 УВАГА КОНКУРС!

  Кафедра політології та міжнародних відносин Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля запрошує до участі у І оn-line Конкурсі презентацій «Світ крізь призму політичних процесів»

 • 2015-01-28 22:11:28 ОПУБЛІКОВАНО МАТЕРІАЛИ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «МОДЕРНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ»

  У грудні 2014 року відбулася VIII Всеукраїнська науково-практична конференція «Модернізація політичної системи сучасної України: стан та перспективи розвитку», що пройшла у режимі он-лайн. Вкотре науковий захід зібрав представників наукової еліти, молодих дослідників та студентства з усієї України

 • 2015-01-25 13:21:42 ДЕНЬ ЯНГОЛА СТУДЕНТСТВА

  Всіх студентів – політологів та міжнародників – вітаємо з Днем Святої Тетяни!

 • 2015-01-02 16:45:32 НАШІ ЩИРІ ПРИВІТАННЯ СЕРЕД НАЙКРАЩИХ В УНІВЕРСИТЕТІ

  Підбито підсумки грандіозного Інтернет-флешмобу «Різдво надії». Привітання студентів та професорсько-викладацького складу кафедри політології та міжнародних відносин визнано одними з найкращих з-поміж 86 вітальних робіт

 • 2014-12-22 08:00:00 ВІТАЄМО ЮНИХ ДИПЛОМАТІВ

  Кафедра політології та міжнародних відносин вітає своїх студентів-міжнародників із майбутнім професійним святом 

 • 2014-12-18 17:03:45 ЗАПРОШУЄМО СТУДЕНТІВ ТА ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ НА «РІЗДВО НАДІЇ»

  Кафедра політології та міжнародних відносин долучилася до вітальної акції Далівського університету – Інтернет-флешмобу «Різдво надії»

 • 2014-12-05 10:49:04 ФОРМУЄТЬСЯ НОВИЙ ВИПУСК "ПОЛІТОЛОГІЧНИХ ЗАПИСОК"

  Кафедра політології та міжнародних відносин запрошує долучитися до формування Збірника наукових праць «ПОЛІТОЛОГІЧНІ ЗАПИСКИ» № 2 (10) 2014 року

 • 2014-11-24 13:23:07 VІІІ ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ ЗАПРОШУЄ ДО УЧАСТІ

  15 грудня 2014 р. кафедра політології та міжнародних відносин проводить щорічну Всеукраїнську конференцію «Модернізація політичної системи сучасної України: стан та перспективи розвитку»

 • 2014-11-24 13:15:58 КАФЕДРА ПОЛІТОЛОГІЇ ТА МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН: ЗАВЖДИ ONLINE

  Більше 70 студентів-політологів та міжнародників Далівського університету об’єднує офіційна група кафедри політології та міжнародних відносин у соціальній мережі Вконтактє

 • 2014-10-14 21:16:16 Куратор – перший помічник студента

 • 2014-10-14 21:10:16 Триває навчальний процес

  Студенти напрямів підготовки 6.030104 «Політологія» та 6.030201 «Міжнародні відносини» продовжують навчання з використанням дистанційних форм освітнього процесу

 • 2014-04-29 11:48:19 Вітаємо з травневими святами!

  Шановні викладачі та студенти! Щиро вітаємо вас з травневими святами. Бажаємо весни в душі, творчості в роботі, наснаги та благополуччя.

 • 2014-04-29 11:32:23 Студентські ініціативи Луганщини.

  Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля завжди був і залишається навчальним закладом з високим рівнем наукового та творчого потенціалу студентів. Його реалізація відбувається не лише в навчальних аудиторіях і чисельних мистецьких та спортивних колективах, але й у студентських клубах різного фахового спрямування, що функціонують на кафедрах, факультетах та інститутах. Створені за ініціативою студентів, такі спільноти збирають авангард молодіжного співтовариства регіону.

 • 2014-04-03 13:34:09 Запрошуємо до навчання за програмою магістра політології!

  Запрошуємо до навчання за програмою магістра політології на базі диплома бакалавра/спеціаліста будь-якого напряму підготовки та спеціальності! Додаткову інформацію можете отримати на кафедрі політології та міжнародних відносин (ауд. 319/2). Разом до успіху!

 • 2014-04-01 12:59:02 Вітаємо з перемогою!

  Студентка четвертого курсу спеціальності "Політологія" Лебедєва Ганна зайняла друге місце у Всеукраїнському конкурсі наукових робіт у галузі "Політичні науки", другий етап якого відбувся в березні 2014 р. у м. Миколаєві.

 • 2014-03-31 12:32:09 Студенти кафедри політології та міжнародних відносин приймають активну участь у волонтерській роботі.

  Студенти кафедри політології та міжнародних відносин приймають активну участь у волонтерській роботі.Так, студенти спеціальності "Політологія" разом із іншими студентами СНУ ім. В. Даля 12 квітня поїдуть до дитячого будинку "Надія дітям", с. Іллірія.

 • 2014-03-25 12:56:56 Навчання "за обміном"!

  24 березня завершилось п’ятиденне перебування студентів з Луганська на Буковині. П'ять студентів СНУ ім. В. Даля, зокрема, студентка спеціальності "Політологія" Вініченко Анастасія, були запрошені до Чернівецького національного університету імені  Юрія Федьковича.

 • 2014-03-07 12:17:34 Кафедрою проведено заходи, присвячені 200-річчю Дня народження Т. Г. Шевченка.

  Кафедрою проведено заходи, присвячені 200-річчю Дня народження Т. Г. Шевченка. Так, 6-го березня відбувся відкритий науково-практичний семінар "Т. Г. Шевченко - острівець національного консенсусу".

 • 2014-03-07 12:15:10 Вітаємо з 8-м березня!

  Вітаємо всіх з 8-м березня - святом краси, весни, жіночності!

 • 2014-02-11 13:15:50 Запрошуємо на дистанціну форму навчання!

  З 2014/2015 навчального року Ви маєте можливість навчатися дистанційно за програмою підготовки магістра політології!

 • 2014-02-03 13:24:25 Шановні студенти та викладачі!

  Вітаємо з початком нового навчального семестру!

 • 2013-10-08 15:08:06 Запрошуємо учнів 11-х класів до участі у ІІІ регіональній олімпіаді з навчальних дисциплін «Політологія» та «Міжнародні відносини»!

  З метою виявлення обдарованої учнівської молоді кафедра політології та міжнародних відносин запрошує учнів 11-х класів до участі у ІІІ регіональній олімпіаді з навчальних дисциплін «Політологія» та «Міжнародні відносини». Олімпіада відбудеться 18 жовтня 2013 року об 11 годині. Місце проведення – Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля.

 • 2013-09-09 17:01:18 Запрошуємо до участі в науково-практичній конференції!

 • 2013-09-04 10:59:24 Invite foreign students to study a Masters!

  Preparation of master's degree in 8.03010401 "Political Science" is a year and covers course material volume 60 credits ECTS (2160 hours). Except compulsory training courses master's degree in professional training includes the study of political riskology, public policy...
  More...

 • 2013-09-01 10:41:17 Вітаємо з початком нового навчального року!

  Усім бажаємо терпіння та наснаги!

 • 2013-05-30 19:59:42 Луганськ-Чернівці: спільні ініціативи заради розвитку науки

  У рамках розвитку вітчизняної політичної науки та академічної політології кафедра політології та міжнародних відносин СНУ ім. В. Даля та кафедри міжнародних відносин і політології та державного управління ЧНУ ім. Ю. Федьковича уклали Угоду про співробітництво

 • 2013-04-24 21:36:36 Народні політологи

  24 квітня 2013 року у Луганському академічному обласному драматичному театрі імені П.Б. Луспєкаєва відбувся звітний концерт народного ансамблю козачої пісні "Вольниця" на підтвердження звання "народний". Серед солістів колективу П'ЯТЬ студенток спеціальності "Політологія"!

 • 2013-04-12 13:01:00 Якісний політичний консалтинг – це наша професія

  На базі кафедри політології та міжнародних відносин було створено Центр політичних досліджень "Політика: ХХІ століття"

 • 2013-04-04 16:19:08 Вітаємо переможців Всеукраїнського конкурсу наукових робіт!

  Студенти спеціальності "Політологія" Борзих Мар'яна та Самойлов Олексій зайняли перше та друге призові місця у Всекраїнському конкурсі наукових робіт у галузі "Політичні науки". Вітаємо з перемогою!

 • 2013-03-20 22:36:07 Запрошуємо до спілкування у соціальних мережах

  Кафедра політології та міжнародних відносин запрошує долучитися до офіційного пабліку ВКонтакте

 • 2013-03-07 12:53:52 Запрошуємо до участі в конференціях.

  На кафедрі політології та міжнародних відносин можна дізнатися про можливість участі у Всеукраїнських та міжнародних конференціях з політичних наук та міжнародних відносин.

 • 2013-02-26 20:41:20 У Далівському університеті визначили імена юних знавців політології

  У Східноукраїнському національному університети імені Володимира Даля відбулася ІІ регіональна олімпіада з дисциплін «Політологія» та «Міжнародні відносини», на яку були запрошені учні загальноосвітніх навчальних закладів. У ній взяли участь 180 школярів з 30 навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації, технікумів та коледжів Луганської області.

 • 2013-02-26 20:36:43 Студенти-політологи обговорили політичну ситуацію в Україні

  У Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля на кафедрі політології та міжнародних відносин  відбулося засідання студентського клубу «Політика: ХХІ століття».  Темою засідання стало обговорення питання «Політична Україна очима молоді».

 • 2013-02-04 02:21:32 Олімпіада з дисциплін «Політологія» та «Міжнародні відносини»

  Кафедра політології та міжнародних відносин запрошує учнів 11-х класів до участі у ІІ регіональній олімпіаді з дисциплін «Політологія» та «Міжнародні відносини».