СЛОВНИК СТУДЕНТА

 

* НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС *

ECTS - це система, яка створена для забезпечення єдиної міждержавної процедури оцінювання навчання, системи виміру і порівняння результатів навчання, їхнього академічного визнання і передачі від одного закладу освіти іншому. Система може використовуватися усередині закладу освіти, між закладами освіти однієї країни, а так само між закладами освіти - партнерами з різних країн. Система ECTS базується на принципах взаємної довіри учасників і передбачає виконання правил щодо всіх її частин: ECTS-кредитів, ECTS-оцінок, Угоди про навчання і Зарахування кредитів. Для абітурієнтів заклад освіти розробляє Інформаційний пакет.

Академічна година - це мінімальна облікова одиниця навчального часу. Тривалість академічної години становить, як правило, 45 хвилин. Дві академічні години утворюють пару академічних годин (надалі пара). Зміна тривалості академічної години, як правило, не допускається. Проте, при проведенні пари без перерви, її тривалість може змінюватись, але повинна становити не менше як 80 хвилин.

Академічний календар - календарні терміни навчального процесу та вивчення окремих дисциплін протягом академічного року.

Академічний рік – поділ навчального року на семестри (два) чи триместри, кількість навчальних тижнів, перелік дисциплін у семестрі (триместрі), тижневий розклад аудиторних та індивідуальних занять, заліків і екзаменів.

Базова вища освіта - освітній рівень вищої освіти особи, який характеризує сформованість її інтелектуальних якостей, що визначають розвиток особи як особистості і є достатніми для здобуття нею кваліфікацій за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра.

Бакалавр - освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі повної загальної середньої освіти здобула базову вищу освіту, фундаментальні і спеціальні уміння та знання щодо узагальненого об'єкта праці (діяльності), достатні для виконання завдань та обов'язків (робіт) певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності.

Вечірня і заочна (дистанційна) форми організовуються для тих осіб, які не мають можливості навчатись з відривом від своєї основної професійної діяльності. Для таких осіб чинним законодавством передбачено певні пільги.

Вибіркові навчальні дисципліни вводяться вищим закладом освіти для більш повного задоволення освітніх і кваліфікаційних запитів особи та потреб суспільства, ефективнішого використання можливостей закладу освіти, врахування регіональних потреб тощо. Вони можуть бути як обов'язкові для всіх студентів, так і ті, що обираються студентами індивідуально. Вибіркові навчальні дисципліни запроваджуються, як правило, у формі спеціальних навчальних курсів для поглиблення загальноосвітньої, фундаментальної і фахової (теоретичної і практичної) підготовки.

Види навчальних (аудиторних) занять: лекція, лабораторне, практичне, семінарське та індивідуальне заняття, консультація.

Визнання залікових одиниць - визнання вищим навчальним закладом залікових одиниць або кваліфікацій, отриманих студентом у іншому навчальному закладі.

Вища освіта - рівень освіти, який здобувається особою у вищому навчальному закладі в результаті послідовного, системного та цілеспрямованого процесу засвоєння змісту навчання, який ґрунтується на повній загальній середній освіті й завершується здобуттям певної кваліфікації за підсумками державної атестації.

Вищий навчальний заклад - освітній, освітньо-науковий заклад, який заснований і діє відповідно до законодавства про освіту, реалізує відповідно до наданої ліцензії освітньо-професійні програми вищої освіти за певними освітніми та освітньо-кваліфікаційними рівнями, забезпечує навчання, виховання та професійну підготовку осіб відповідно до їх покликання, інтересів, здібностей та нормативних вимог у галузі вищої освіти, а також здійснює наукову та науково-технічну діяльність.

Вищий навчальний заклад першого рівня акредитації - вищий навчальний заклад, у якому здійснюється підготовка фахівців за спеціальностями освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста.

Вищий навчальний заклад другого рівня акредитації - вищий навчальний заклад, у якому здійснюється підготовка фахівців за спеціальностями освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста та за напрямами підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра.

Вищий навчальний заклад третього рівня акредитації - вищий навчальний заклад, у якому здійснюється підготовка фахівців за напрямами освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, спеціальностями освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, а також за окремими спеціальностями освітньо-кваліфікаційного рівня магістра.

Вищий навчальний заклад четвертого рівня акредитації - вищий навчальний заклад, у якому здійснюється підготовка фахівців за напрямами освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, спеціальностями освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра.

Денна (стаціонарна) форма навчання є основною формою здобуття певного освітньо-кваліфікаційного рівня. Організація навчального процесу на денній (стаціонарній) формі навчання вищим закладом освіти здійснюється з відривом від виробництва.

Державна атестація студента - це визначення фактичної відповідності рівня його освітньої (кваліфікаційної) підготовки вимогам освітньої (кваліфікаційної) характеристики.

Державний стандарт освіти - це сукупність норм, які визначають вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівня. Державні стандарти освіти розробляються для кожного освітнього (освітньо-кваліфікаційного) рівня та напрямку підготовки (спеціальності) і затверджуються Кабінетом Міністрів України. Вони підлягають перегляду та перезатвердженню не рідше як один раз на десять років. Складовими державного стандарту освіти є: освітня (освітньо-кваліфікаційна) характеристика; нормативна частина змісту освіти і тести.

Дипломний проект, дипломна робота - це індивідуальне завдання науково-дослідницького, творчого чи проектно-конструкторського характеру, яке виконується студентом на завершальному етапі фахової підготовки і є однією із форм виявлення теоретичних і практичних знань, вміння їх застосовувати при розв'язуванні конкретних наукових, технічних, економічних, соціальних та виробничих завдань Дипломні проекти викочують, як правило, студенти-випускники технічних, технологічних, та інших споріднених спеціальностей, а на гуманітарних спеціальностях виконується здебільшого дипломна робота.

Екзаменаційна сесія - це період підведення підсумків навчальної роботи студентів протягом семестру. Тривалість та терміни її проведення визначаються навчальним планом (робочим навчальним планом). Під час сесії проводяться екзамени за окремим розкладом, який затверджується проректором (заступником директора) з навчальної роботи. Перерва між екзаменами, якщо вона необхідна студентам для самопідготовки, повинна становити не менше 3—4 днів. Перед кожним екзаменом обов'язково проводиться консультація. Час і місце проведення екзамену планується з урахуванням його форми: усної чи письмової. Час і місце проведення екзамену дозволяється змінювати тільки за погодженням з деканом факультету (завідувачем відділення).

Екстернат - особлива форма навчання. Ця форма навчання дає можливість особам, які мають відповідний освітній, освітньо-кваліфікаційний рівень, здобути певний рівень освіти або кваліфікації шляхом самостійного вивчення навчальних дисциплін і складання у вищому закладі освіти заліків, екзаменів та інших форм підсумкового контролю, передбачених навчальним планом.

Заліковий кредит - одиниця виміру навчального навантаження необхідного для засвоєння змістових модулів або блоку змістових модулів;

Заліковий курс - курс, після закінчення якого студент отримує академічні залікові одиниці з певної програми навчання.

Зміст освіти - соціально адаптована система знань, умінь та навичок, зумовлена цілями і потребами особи, суспільства, держави.

Змістовий модуль - система навчальних елементів, що поєднана за ознакою відповідності певному навчальному об’єктові;

Знання - результат процесу пізнавальної діяльності, її перевірене суспільною практикою і логічно впорядковане відображення в свідомості людини. Знання — категорія, яка відображає зв'язок між пізнавальною і практичною діяльністю людини. Знання виявляються в системі понять, думок, уявлень і образів, орієнтованих основ діяльності і т.ін., які мають певний об'єм і якість. Знання можна ідентифікувати тільки тоді, коли вони виявляються у вигляді уміння виконувати відповідні розумові або фізичні дії.

Індивідуальний навчальний план студента - це нормативний документ, за яким здійснюється навчання студента, виходячи з вимог освітньо-професійної програми відповідного рівня підготовки та з урахуванням його особистих освітньо-професійних інтересів і потреб. Індивідуальний навчальний план студента складається на підставі робочого навчального плану і включає всі нормативні навчальні дисципліни та вибіркові навчальні дисципліни, обрані студентом, з обов'язковим урахуванням структурно-логічної схеми підготовки. Індивідуальний навчальний план складається на кожний навчальний рік і затверджується в порядку, встановленому вищим закладом освіти, але, як правило, деканом факультету (завідувачем відділення). Методичне керівництво індивідуальним навчанням студентів та контроль за виконанням ними індивідуальних навчальних планів здійснюється деканами факультетів (завідувачами відділень) та відповідними кафедрами (предметними або цикловими комісіями).

Індивідуальні завдання є однією із форм організації навчання у вищій школі, яка має на меті поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які студенти одержують в процесі навчання, а також застосування цих знань на практиці. До індивідуальних завдань відносяться реферати, розрахункові, графічні, курсові та дипломні проекти (роботи) тощо. Індивідуальні завдання виконуються студентами самостійно під керівництвом викладачів Як правило, індивідуальні завдання виконуються окремо кожним студентом. У тих випадках, коли завдання мають комплексний характер, до їх виконання можуть залучатися кілька студентів, у тому числі студенти, які навчаються на різних факультетах (відділеннях) і спеціальностях. Індивідуальні заняття є новою формою організації навчального процесу у вищих закладах освіти. Вони передбачають створення умов для якнайповнішої реалізації творчих можливостей студентів, які виявили особливі здібності в навчанні та нахил до науково-дослідної роботи і творчої діяльності. Індивідуальні заняття проводяться, як правило, у позанавчальний час за окремим графіком, складеним кафедрою (предметною або цикловою комісією) з урахуванням потреб і можливостей студента. Організація та проведення індивідуальних занять доручається найбільш кваліфікованим викладачам. Індивідуальні заняття на молодших курсах спрямовуються здебільшого на поглиблення вивчення студентами окремих навчальних дисциплін, на старших вони мають науково-дослідний характер і передбачають безпосередню участь студента у виконанні наукових досліджень та інших творчих завдань.

Інформаційний пакет - документ, який містить загальну інформацію про університет, назву напрямів, спеціальностей, спеціалізацій спеціальностей, анотації (змістові модулі) із зазначенням обов’язкових та вибіркових курсів, методики і технології викладання, залікові кредити, форми та умови проведення контрольних заходів, опис системи оцінювання якості освіти тощо.

Кафедра - базовий структурний підрозділ вищого навчального закладу (його філій, інститутів, факультетів), що проводить навчально-виховну і методичну діяльність з однієї або кількох споріднених спеціальностей, спеціалізацій чи навчальних дисциплін і здійснює наукову, науково-дослідну та науково-технічну діяльність за певним напрямом.

Кваліфікація - сертифікація досягнень або компетенцій студента з зазначенням виду і назви підготовки, яка надає право доступу до подальшої освіти та професійної діяльності.

Коледж - вищий навчальний заклад другого рівня акредитації або структурний підрозділ вищого навчального закладу третього або четвертого рівня акредитації, який провадить освітню діяльність, пов'язану із здобуттям певної вищої освіти та кваліфікації у споріднених напрямах підготовки (якщо є структурним підрозділом вищого навчального закладу третього або четвертого рівня акредитації або входить до навчального чи навчально-науково-виробничого комплексу) або за кількома спорідненими спеціальностями і має відповідний рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення.

Консультація - це один із видів навчальних занять. Вона проводиться з метою отримання студентом відповіді на окремі теоретичні чи практичні питання та для пояснення певних теоретичних положень чи аспектів їх практичного застосування. Консультації протягом семестру (поточні консультації, семестрові) та перед контрольним заходом (екзаменаційні) проводяться за графіком деканату факультету (відділення).

Кредит - одиниця обсягу та вимірювання результатів навчання, досягнутих на певний момент виконання програми навчання, - система змістових модулів, які з урахуванням засвоєння студентами окремих навчальних елементів (відповідно психофізичних норм засвоєння при використанні форм, методів і способів навчання), можуть бути засвоєні за 24-54 години навчального часу (сума годин аудиторної і самостійної роботи студента за тиждень). Згідно додатка 1 Конвенції Ради Європи і ЮНЕСКО про визнання кваліфікації з вищою освітою, кредит — точно документована мінімальна умовна одиниця вимірювання «вартості» будь-якої складової навчальної програми, яку виконав студент під час навчання.

Кредитно-модульна система навчання (КМСН) - спланована за роками навчання, заснована, в основному, на самостійному засвоєнні кожним студентом числа кредитів, що відповідають змісту кредитно-модульних програм навчальних дисциплін і проходження практик. Вона дозволяє індивідуалізувати навчально-пізнавальну діяльність студентів за змістом, методами та засобами навчальної роботи та за темпами просування до заданого, відповідно світовим стандартам, рівня і якості освіти на різних етапах її розвитку у ВНЗ. Кредитно-модульна система навчання реалізується з урахуванням принципів, що враховують основні особливості модульного навчання та організації системи навчального процесу у ВНЗ та забезпечують академічну сумісність дисциплін;

Кредитно-модульна система організації навчального процесу (КМСОНП) - модель організації навчального процесу, яка ґрунтується на поєднанні модульних технологій навчання та залікових освітніх одиниць (залікових кредитів). Структурно-діяльнісними елементами системи є:

Курсовий проект (робота) є одним із видів індивідуальних завдань навчально-дослідницького, творчого чи проектно-конструкторського характеру, який має на меті не лише поглиблення, узагальнення і закріплення знань студентів з нової навчальної дисципліни, а й застосування їх при вирішенні конкретного фахового завдання і вироблення вміння самостійно працювати з навчальною і науковою літературою, електронно-обчислювальною технікою, лабораторним обладнанням, використовуючи сучасні інформаційні засоби та технології. За час навчання у вищому закладі освіти кожний студент виконує 2-3 курсові проекти (роботи) з навчальних дисциплін, які є базовими для відповідної спеціальності, їх конкретна кількість визначається навчальним планом.

Лабораторне заняття - це вид навчального заняття, на якому студенти під керівництвом викладача проводять натурні або імітаційні експерименти чи досліди в спеціально обладнаних навчальних лабораторіях з використанням устаткування, пристосованого для умов навчального процесу. Дидактичною метою лабораторного заняття є практичне підтвердження окремих теоретичних положень даної навчальної дисципліни, набуття практичних умінь та навичок роботи з лабораторним устаткуванням, обладнанням, обчислювальною технікою, вимірювальною апаратурою, методикою експериментальних досліджень у конкретній предметній галузі. Перелік тем лабораторних занять визначається робочою навчальною програмою дисципліни.

Магістр - освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра здобула повну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для виконання професійних завдань та обов'язків (робіт) інноваційного характеру певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності.

Модуль є задокументованою, в структурі КМП, завершеною частиною освітньо-професійної програми (навчальної дисципліни, практики, державної атестації), що реалізується відповідними формами навчального процесу. Це закінчений блок (обсяг) інформації, яку має засвоїти студент, або навчальна діяльність, яку має виконати студент. Модуль, у залежності від мети, характеру дисципліни та матеріального (інформаційного) забезпечення може виступати як основний засіб навчання чи містити у собі ознаки організаційної форми або об’єднувати те й інше. Модуль охоплює: 1). цільову програму дій; 2). змістовий модуль, який представляє собою – систему навчальних елементів, що поєднана за ознакою відповідності певному навчальному об'єктові, який через систему навчальних елементів розкриває зміст (інформацію або діяльність), який повинен бути засвоєний студентом, та 3). операційно-діяльнісний модуль, в якому в нормах кредиту та видах навчальних дій розкривається навчальне навантаження (активна участь) студента в модулі; 4). резюме – завершаючий (підсумковий) етап оволодіння студентом модулів у кредитах. Модуль забезпечує гармонію між обсягом та якістю навчальної роботи студента;

Молодший спеціаліст - освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі повної загальної середньої освіти здобула неповну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для здійснення виробничих функцій певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності.

Навички - дії, які виконуються під час здійснення певної діяльності, а завдяки багаторазовим повторенням стають автоматичними і виконуються без усвідомленого контролю.

Навчальна дисципліна (у вищому навчальному закладі) - педагогічно адаптована система понять про явища, закономірності, закони, теорію, методи і т. ін.(система змістових модулів, об’єднаних за змістом освіти), будь-якої галузі діяльності (або сукупності галузей діяльності) з визначенням необхідного рівня сформованості у тих, хто навчається, певної сукупності умінь і навичок, передбачених для засвоєння студентом.

Навчальна лекція - це логічно вивершений, науково обґрунтований і систематизований виклад певного наукового або науково-методичного питання, ілюстрований, при необхідності, засобами наочності та демонстрацією дослідів. Лекція є одним з основних видів навчальних занять і, водночас, методів навчання у вищій школі. Вона покликана формувати у студентів основи знань з певної наукової галузі, а також визначати напрямок, основний зміст і характер усіх інших видів навчальних занять та самостійної роботи студентів з відповідної навчальної дисципліни.

Навчальна програма - це нормативний документ, який визначає місце і значення навчальної дисципліни в реалізації освітньо-професійної програми підготовки, її зміст, послідовність і організаційні форми вивчення навчальної дисципліни, вимоги до знань і вмінь студентів. Навчальна програма включає пояснювальну записку, тематичний виклад змісту навчальної дисципліни і список літератури. Навчальні програми нормативних дисциплін входять до комплексу документів державного стандарту освіти, розробляються і затверджуються як його складові. Навчальні програми вибіркових дисциплін розробляються і затверджуються вищим закладом освіти.

Навчальний день студента становить не більше 9 академічних годин, а навчальний тиждень - не більше 54 академічних годин.

Навчальний елемент - автономний навчальний матеріал, призначений для засвоєння елементарної одиниці знання або уміння, який використовується для самонавчання або навчання під керівництвом викладача. Навчальний елемент починається з декларації про той об'єм знань і/або умінь, яким повинна оволодіти особа, яка навчається, містить відповідний теоретичний матеріал, різні тести і вправи і, як правило, закінчується тестом «Перевірка досягнень», результати якого свідчать про рівень засвоєння знань, змісту певного матеріалу. Навчальні елементи групуються в змістові модулі, що є основними структурними одиницями навчального курсу(дисципліни).

Навчальний курс - це завершений період навчання студента протягом навчального року.

Навчальний об'єкт - обсяг навчальної інформації, яка має самостійну логічну структуру і зміст та дає можливість оперувати цією інформацією в процесі розумової діяльності.

Навчальний план - це нормативний документ, який складається вищим закладом освіти на підставі освітньо-професійної програми та структурно-логічної схеми підготовки і визначає перелік та обсяг нормативних і вибіркових навчальних дисциплін, послідовність їх вивчення, конкретні форми проведення навчальних занять (лекції, лабораторні, практичні, семінарські, індивідуальні заняття, консультації, навчальні й виробничі практики) та їх обсяг, графік навчального процесу, форми і засоби проведення поточного й підсумкового контролю. У навчальному плані відображається також обсяг часу, передбачений на самостійну роботу. Навчальний план розробляється на весь період реалізації відповідної освітньо-професійної програми підготовки і затверджується керівником вищого закладу освіти.

Навчальний рік - це навчальний час, який складається з навчальних днів, екзаменаційних сесій, вихідних, святкових та канікулярних днів.

Навчальний семестр - це складова частина навчального часу . студента, що закінчується підсумковим семестровим контролем. Тривалість семестру визначається навчальним планом.

Навчальний час студента визначається кількістю облікових одиниць часу, відведеного на реалізацію освітньо-професійної програми підготовки на певному освітньо-кваліфікаційному рівні. Обліковими одиницями навчального часу студента є академічна година, навчальний день, навчальний тиждень, навчальний семестр, навчальний рік, навчальний курс.

Неповна вища освіта - освітній рівень вищої освіти особи, який характеризує сформованість її інтелектуальних якостей, що визначають розвиток особи як особистості і є достатніми для здобуття нею кваліфікацій за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста.

Норма кредиту виражається в балах (або інших показниках). Це максимально можлива кількість балів, яку максимально може набрати студент, виконуючи своє навчальне навантаження в кредитному модулі. Визначає якість залікового кредиту в прийнятій у ВНЗ системі оцінювання;

Нормативний термін навчання - термін навчання за денною (очною) формою, необхідний для засвоєння особою нормативної та вибіркової частин змісту навчання і встановлений стандартом вищої освіти.

Нормативні навчальні дисципліни визначаються державним стандартом освіти (освітньо-професійною програмою підготовки). Дотримання їх назв є обов'язковим для вищих закладів освіти, а обсяг не може бути меншим від обсягу, встановленого державним стандартом освіти.

Освітній рівень передбачає задоволення потреб особистості у здобутті загальної середньої та вищої освіти шляхом навчання у різних типах закладів освіти. Законом України “Про вищу освіту” визначені такі освітні рівні: початкова загальна освіта; базова загальна середня освіта; повна загальна середня освіта; професійно-технічна освіта; базова вища освіта; повна вища освіта.

Освітня характеристика - це основні вимоги до якостей і знань особи, яка здобула певний освітній рівень. Зміст освітньої характеристики як складової частини державного стандарту освіти визначається Міністерством освіти України окремо для кожного освітнього рівня.

Освітньо-кваліфікаційна характеристика - це основні вимоги до професійних якостей, знань і умінь фахівця, які необхідні для успішного виконання професійних функцій. Зміст освітньо-кваліфікаційної характеристики визначається Міністерством освіти України для кожного освітньо-кваліфікаційного рівня.

Освітньо-кваліфікаційний рівень передбачає здобуття певного рівня освіти і кваліфікації. Законом України “Про вищу освіту” визначені такі освітньо-кваліфікаційні рівні: кваліфікований робітник, молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр.

Освітньо-професійна програма підготовки - це перелік нормативних навчальних дисциплін із зазначенням загального обсягу часу (в годинах), відведеного для їх вивчення та форм підсумкового контролю з кожної навчальної дисципліни.

Підсумковий контроль проводиться з метою оцінювання результатів навчання студентів на певному освітньо-кваліфікаційному рівні або на окремих його етапах. Підсумковий контроль включає семестровий контроль і державну атестацію студента.

Повна вища освіта - освітній рівень вищої освіти особи, який характеризує сформованість її інтелектуальних якостей, що визначають розвиток особи як особистості і є достатніми для здобуття нею кваліфікацій за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра.

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних, лабораторних та семінарських занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студентів з певних розділів (тем) навчальної програми, й також до виконання конкретних завдань. Форми проведення поточного контролю під час навчальних занять і система оцінювання знань студентів визначаються відповідною кафедрою (предметною або цикловою комісією).

Практика студентів є невід'ємною складовою частиною процесу підготовки фахівців у вищих закладів освіти і проводитися на оснащених відповідним чином базах практики закладів освіти, а також на сучасних підприємствах і організаціях різних галузей господарства, освіти, охорони здоров'я, культури, торгівлі і державного управління. Дидактичною метою практичної підготовки студентів є оволодіння ними навичками, вміннями та способами організації майбутньої професійної діяльності.

Практичне заняття - це вид навчального заняття, на якому викладач організовує детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень навчальної дисципліни та формує вміння і навички їх практичного застосування шляхом індивідуального виконання студентами відповідно до сформульованих завдань. Основна дидактична мета практичного заняття - розширення, поглиблення й деталізація наукових знань, отриманих студентами на лекціях та в процесі самостійної роботи і спрямованих на підвищення рівня засвоєння навчального матеріалу, прищеплення умінь і навичок, розвиток наукового мислення та усного мовлення студентів.

Програма навчальної дисципліни - програма, що визначає мету, зміст, об'єм, порядок вивчення дисципліни, рівень сформованості умінь і знань, навчально-методичне забезпечення.

Програма навчання - перелік курсів (навчальних дисциплін), необхідних для надання студенту кваліфікації вищої освіти. «Програма» також визначає напрями навчання і необхідні для отримання кваліфікації вимоги.

Результати навчання - специфічні інтелектуальні і практичні навички (компетенції), отримані в результаті засвоєння змісту освітньої програми навчання.

Розклад навчальних занять - це документ вищого закладу освіти, який забезпечує виконання навчального плану в повному обсязі щодо проведення навчальних занять. Розклад занять розробляється деканатом (відділенням) і затверджується проректором (заступником директора) з навчальної роботи.

Самостійна робота є основним засобом засвоєння студентом навчального матеріалу в час, вільний від обов'язкових навчальних занять. Навчальний час, відведений для самостійної роботи студента, регламентується навчальним планом (робочим навчальним планом) і повинен становити не менше 1/3 та не більше 2/3 загального обсягу навчального часу, відведеного для вивчення конкретної навчальної дисципліни.

Семестровий диференційований залік - це форма підсумкового контролю, яка передбачає оцінювання засвоєння студентами навчального матеріалу з певної навчальної дисципліни в основному на підставі результатів виконаних ними індивідуальних завдань. Його проведення планується здебільшого при відсутності поточного та підсумкового контролю знань (модульного контролю, екзамену). Цей вид підсумкового контролю також не передбачає обов'язкову присутність студентів.

Семестровий екзамен - це одна з основних форм підсумкового контролю рівня і якості засвоєння студентами теоретичних знань та практичних вмінь і навичок з окремої навчальної дисципліни за семестр.

Семестровий залік - це форма підсумкового контролю, що полягає в оцінюванні засвоєння студентами навчального матеріалу на підставі результатів виконання ними завдань і певних видів роботи під час практичних, семінарських та лабораторних занять. Ці результати можуть зараховуватися як підсумок поточного контролю без додаткового опитування студентів.

Семестровий контроль проводиться у формі екзамену, заліку або диференційованого заліку. Ці форми контролю можуть проводитися усно чи письмово, за екзаменаційними білетами, тестами або у формі довільної співбесіди.

Семінарське заняття - це вид навчального заняття, на якому викладач організовує обговорення студентами питань з попередньо визначених тем робочою навчальною програмою. Семінарські заняття проводяться у формі бесіди (просемінар), рецензування та обговорення рефератів і доповідей, дискусій. Семінари сприяють розвиткові творчої самостійності студентів, поглиблюють їх інтерес до науки і наукових досліджень, виховують педагогічний такт, розвивають культуру мови, вміння та навички публічного виступу, участі в дискусії.

Система освіти - сукупність взаємодіючих освітніх програм і державних освітніх стандартів різного рівня і спрямованості; мережа освітніх установ, що реалізують їх незалежно від організаційно-правових форм, типів і видів; система органів управління освітою і підвідомчих їм установ і організацій.

Спеціалізація - набуття особою здатностей виконувати окремі завдання та обов'язки, які мають особливості, в межах спеціальності.

Спеціаліст - освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра здобула повну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для виконання завдань та обов'язків (робіт) певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності.

Спеціальність - сукупність знань, умінь, навичок із певної галузі знань та практичної діяльності, надбаних у процесі цілеспрямованої підготовки і досвіду практичної роботи і підтверджених відповідним документом про освіту.

Останні новини

 • 2018-03-14 21:53:16 Зустріч з дипломатами

  14 березня 2018 р. викладачі та студенти кафедри політології та  міжнародних відносин стали учасниками лекції-дискусії

 • 2018-03-14 21:47:02 Засідання студентського клубу "Політика: ХХ ст."

   У рамках чергового засідання «Політичного дискусійного клубу» студенти спеціальностей «Політологія» та «Міжнародні відносини» обговорили тему тероризму та його загроз для світу і України

 • 2018-03-14 21:43:46 Екскурсія до Будинку ООН

  16 листопада в Сєвєродонецькому Будинку ООН студентам міжнародникам та юристам розповідали про діяльність міжнародних організацій

 • 2018-03-14 21:39:52 Практика за кордоном

  В інституті міжнародних відносин стартувала кампанія з організаціі міжнародного стажування студeнтів - 2018

 • 2016-11-22 11:59:01 Essay Competition Leaders of Tomorrow

  Compete for the St. Gallen Wings of Excellence Award and qualify for participation as a «Leader of Tomorrow» in the world’s premier opportunity for intergenerational debates: The St. Gallen Symposium

 • 2016-11-22 11:52:38 НАБІР ДО ЗИМОВОЇ ШКОЛИ ЛІДЕРСТВА!!!

  Київський офіс Інституту Кеннана у співпраці з програмою академічних обмінів ім. Фулбрайта, громадською організацією «Українське фулбрайтівське коло» та Інститутом лідерства та управління Українського католицького університету (м. Львів) оголошують набір до Зимової школи лідерства для студентів-переселенців та студентів університетів, переміщених із зони АТО та Криму

 • 2016-04-19 10:22:43 УЧАСТЬ СТУДЕНТІВ-ПОЛІТОЛОГІВ У РОБОТІ "ЛІГИ МОЛОДИХ ПАРЛАМЕНТАРІВ"

  Студентка п’ятого курсу спеціальності «Політологія» Тетяна Кобзар взяла участь у роботі проекту моделювання роботи Верховної Ради України «Ліга молодих парламентрів»,                                                       що відбувся 14-16 квітня 2016 р. у м. Київ

 • 2016-03-18 22:13:10 ПЕРЕМОГА!!!

  СТУДЕНТКА V КУРСУ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ПОЛІТОЛОГІЯ» АЛЬОНА ТКАЧ (група СТ-351м) ПОСІЛА І МІСЦЕ У ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ КОНКУРСІ СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ З ПОЛІТИЧНИХ НАУК

 • 2016-02-10 13:34:13 СТУДЕНТИ-ПОЛІТОЛОГИ ТА МІЖНАРОДНИКИ РОЗПОЧАЛИ ЩОРІЧНУ ПРАКТИКУ!

  ПІСЛЯ СЕМЕСТРУ ТЕОРЕТИЧНОГО НАВЧАННЯ СТУДЕНТИ-ПОЛІТОЛОГИ ТА МІЖНАРОДНИКИ ПРИСТУПИЛИ ДО ЗДОБУТТЯ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК – З 8-ГО ЛЮТОГО ДЛЯ НИХ РОЗПОЧАЛОСЯ ЗНАЙОМСТВО З ПРИКЛАДНОЮ  СТОРОНОЮ ОБРАНОЇ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

 • 2016-01-29 12:46:25 ЛІТНІ КАНІКУЛИ В ПОЛЬЩІ

  У РАМКАХ СПІВПРАЦІ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ПОЛЬЩІ З ТА РЕАЛІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНОГО ПРОЕКТУ «РАЗОМ МОЖЕМО БІЛЬШЕ» ПРОПОНУЄМО ВАМ СТАТИ УЧАСНИКОМ  КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

 • 2016-01-13 16:19:21 ЗАПРОШУЄМО ДО УЧАСТІ У ШКОЛІ ГРОМАДСЬКОЇ ДІЇ!!!

  «Школа громадської дії» - це освітній проект для представників ініціативних груп та громадських організацій, які мають бажання зростати, проте відчувають брак внутрішніх ресурсів для цього

 • 2016-01-05 12:28:50 ПРИВІТАННЯ!!!

  СТУДЕНТИ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ "ПОЛІТОЛОГІЯ" ТА "МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ", А ТАКОЖ ВИКЛАДАЧІ КАФЕДРИ ВЛАШТУВАЛИ МАРАФОН ВІТАЛЬНИХ ЛИСТІВОК ДО НОВОРІЧНИХ СВЯТ!!!

 • 2015-12-22 10:15:10 УВАГА!!!

  ПОЇЗДКА ДО ПОЛЬЩІ НА КОНКУРСНІЙ ОСНОВІ

 • 2015-12-18 09:54:27 Запрошуємо завітати до таємничого світу науки!

 • 2015-12-15 13:47:13 УВАГА!!! КОНКУРС!!!

  Кафедра політології та міжнародних відносин запрошує учнів 10-11-х класів до участі в Конкурсі!

 • 2015-12-15 13:37:22 Далівці-політологи провели заходи з популяризації науки

  Кафедра політології та міжнародних відносин Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля відзначила Всесвітній День науки за мир і розвиток: «Більше досліджень, більше розвитку...» Наукова школа кафедри протягом місяця проводила ряд заходів, присвячених популяризації науки

 • 2015-11-29 13:00:09 СТУДЕНТИ-ПОЛІТОЛОГИ ТА МІЖНАРОДНИКИ ДОЛУЧИЛИСЯ ДО АКЦІЇ «16 ДНІВ ПРОТИ НАСИЛЛЯ», ЩО СТАРТУВАЛА У СНУ ІМ. В. ДАЛЯ

  У СХІДНОУКРАЇНСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ В РАМКАХ МІЖНАРОДНОЇ АКЦІЇ «16 ДНІВ ПРОТИ НАСИЛЬСТВА» ВІДБУЛОСЯ ВІДКРИТТЯ ОДНОЙМЕННОГО ЗАХОДУ ЩОДО ПОПЕРЕДЖЕННЯ І ПОДОЛАННЯ НАСИЛЬСТВА В СІМ'Ї

 • 2015-11-18 13:06:25 День студента у СНУ ім. В. Даля: кращі з кращих

  У Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля в День студента відбувся святковий концерт-"капусник", на якому оголошено імена переможців щорічного загальноуніверситетського конкурсу "Студент року-2015"

 • 2015-11-18 13:00:14 ВІТАЄМО ПЕРЕМОЖЦІВ ОЛІМПІАДИ З НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН «ПОЛІТОЛОГІЯ» ТА «МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ»!!!

  З метою виявлення обдарованої учнівської молоді кафедра політології та міжнародних відносин 13 листопада 2015 р. провела ІV регіональну олімпіаду з навчальних дисциплін «Політологія» та «Міжнародні відносини» для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів

 • 2015-11-12 11:59:58 СТИПЕНДІЯ ДЛЯ НАВЧАННЯ В ГАЛУЗІ ПОЛІТОЛОГІЇ

  ЦЕНТРАЛЬНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПРОПОНУЄ СТИПЕНДІЇ ДЛЯ ВСТУПУ НА ПРОГРАМИ ПОЛІТОЛОГІЇ ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ АПЛІКАНТІВ

 • 2015-11-12 11:59:58 СТИПЕНДІЯ ДЛЯ НАВЧАННЯ В ГАЛУЗІ ПОЛІТОЛОГІЇ

  ЦЕНТРАЛЬНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПРОПОНУЄ СТИПЕНДІЇ ДЛЯ ВСТУПУ НА ПРОГРАМИ ПОЛІТОЛОГІЇ ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ АПЛІКАНТІВ

 • 2015-11-10 11:33:49 ВІТАЄМО!!!

  КОЛЕКТИВ КАФЕДРИ ПОЛІТОЛОГІЇ ТА МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН ЩИРО ВІТАЄ ДОЦЕНТА МАЗУР ОКСАНУ ГЕННАДІЇВНУ З УСПІШНИМ ЗАХИСТОМ ДОКТОРСЬКОЇ ДИСЕРТАЦІЇ!!!

 • 2015-11-04 15:43:08 CТУДЕНТИ-ПОЛІТОЛОГИ ТА МІЖНАРОДНИКИ ЗАПРОШУЮТЬСЯ ДО УЧАСТІ У СТИПЕНДІАЛЬНІЙ ПРОГРАМІ "ЗАВТРА.UA"

  CТУДЕНТИ-ПОЛІТОЛОГИ ТА МІЖНАРОДНИКИ ЗАПРОШУЮТЬСЯ ДО УЧАСТІ У СТИПЕНДІАЛЬНІЙ ПРОГРАМІ "ЗАВТРА.UA"  ФОНДУ ВІКТОРА ПІНЧУКА

 • 2015-10-26 10:13:02 СТУДЕНТИ-ПОЛІТОЛОГИ Й МІЖНАРОДНИКИ ЗУСТРІЛИСЯ З ПРЕДСТАВНИКОМ ООН

  Напередодні Дня ООН (24 жовтня) студенти спеціальностей «Політологія» та «Міжнародні відносини»  зустрілися з представником Міжнародної організації з міграції Організації об’єднаних націй в України Володимиром Кузкою

 • 2015-10-26 09:45:25 СТУДЕНТСТВО СНУ ІМ. В. ДАЛЯ ПОЗНАЙОМИЛОСЯ З ВИДАВНИЦТВОМ «УКРАЇНСЬКИЙ ПРОСТІР»

  ДО СХІДНОУКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ З ТВОРЧОЮ ЗУСТРІЧЧЮ ЗАВІТАВ ДИРЕКТОР ВИДАВНИЦТВА «УКРАЇНСЬКІЙ ПРОСТІР» ВАДИМ КАРПЕНКО

 • 2015-10-16 10:36:43 ОГОЛОШЕННЯ ПРО ОЛІМПІАДУ ДЛЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ

  З МЕТОЮ ВИЯВЛЕННЯ ОБДАРОВАНОЇ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ КАФЕДРА ПОЛІТОЛОГІЇ ТА МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН ЗАПРОШУЄ УЧНІВ 10-11-Х КЛАСІВ ДО УЧАСТІ У ІV РЕГІОНАЛЬНІЙ ОЛІМПІАДІ З НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН «ПОЛІТОЛОГІЯ» ТА «МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ»

 • 2015-10-15 09:44:54 У СНУ ІМ. В. ДАЛЯ ПРОХОДИТЬ РЕЄСТРАЦІЯ НА ПОСАДИ ГОЛІВ СТУДРАД УНІВЕРСИТЕТУ

  У СХІДНОУКРАЇНСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ ДО КІНЦЯ ТИЖНЯ КОЖЕН БАЖАЮЧИЙ ЗІ СТУДЕНТСЬКОГО АКТИВУ МОЖЕ ВИСУНУТИ СВОЮ КАНДИДАТУРУ ДЛЯ УЧАСТІ У ВИБОРНОМУ ПРОЦЕСІ НА ПОСАДИГОЛІВ СТУДЕНТСЬКИХ РАД ФАКУЛЬТЕТІВ (ІНСТИТУТІВ) АБО ГОЛОВИ КООРДИНАЦІЙНОЇ РАДИ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ УНІВЕРСИТЕТУ

 • 2015-09-27 16:25:32 ПОЛІТОЛОГІЧНА ШКОЛА СНУ ІМ. В. ДАЛЯ ВІДСВЯТКУВАЛА 20-РІЧЧЯ

  На кафедрі політології та міжнародних відносин пройшов урочистий "Круглий стіл", присвячений 20-річному ювілею політологічної школи Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. До святкування долучилися не тільки студенти та професорсько-викладацький склад, а також випускники спеціальності "Політологія", які із вдячністю згадували свою Alma mater

 • 2015-09-27 16:14:27 СНУ ІМ. В. ДАЛЯ ПРИВІТАВ ПЕРШОКУРСНИКІВ

  У Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля розпочався новий навчальний рік. Традиційно, в День знань біля корпусу університету відбулася посвята в студенти цьогорічних першокурсників. Під звуки студентського гімну «Gaudeamus» в.о. ректора, професор Ольга Поркуян вручила символічні студентський квиток та залікову книжку студентам-першокурсникам.

 • 2015-06-19 16:05:05 ВИПУСКНИКИ-ПОЛІТОЛОГИ ПРЕЗЕНТУВАЛИ СВОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНІ РОБОТИ

  У м. Сєвєродонецьку відбувся перший у 2014/2015 навчальному році захист кваліфікаційних робіт у студентів спеціальностей 7.03010401 та 8.03010401 «Політологія»

 • 2015-04-18 09:56:02 ОБʼЄДНАВЧА СИЛА МИСТЕЦТВА НА РАДІСТЬ ЛЮДЯМ

  Викладачі кафедри політології та міжнародних відносин Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля разом із проректором з науково-педагогічної роботи і гуманізації навчально-виховного процесу професором Щедровою Галиною Петрівною відвідали урочистий Великодній концерт у Сєвєродонецькому обласному музичному училищі імені С. С. Прокофʼєва

 • 2015-04-18 09:48:41 УВАГА! ПІДВЕДЕНІ ПІДСУМКИ КОНКУРСУ З ПОЛІТОЛОГІЇ ДЛЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ!

  Протягом лютого-квітня кафедра політології та міжнародних відносин Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля провела Перший оnline-конкурс презентацій «Світ крізь призму політичних процесів» серед учнів 11-х класів загальноосвітніх начальних закладів

 • 2015-03-30 12:21:00 ПЕРЕМОГА ПОЛІТОЛОГІВ У ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ НАУКОВОМУ КОНКУРСІ ПОПОВНИЛА СКАРБНИЦЮ УНІВЕРСИТЕТУ

  Наукову роботу студентки IV курсу напряму підготовки «Політологія» Єви Лелекіної рішенням конкурсної комісії визнано однією з найкращих у рамках Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з політичних наук

 • 2015-03-26 12:13:43 УНІВЕРСИТЕТУ 95!

  Східноукраїнський національний університет святкує поважний ювілей - 95-ту річницю з дня заснування!


 • 2015-03-25 23:20:46 МИ У WIKIPEDIA

  На сайті Вільної енциклопедії Wikipedia з'явилася стаття, присвячена кафедрі політології та міжнародних відносин Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля

 • 2015-03-13 12:31:25 Master programmes in Political Science at the University of Tartu 2015/2016

  Application deadline: April 16, 2015
  The Institute of Government and Politics at the University of Tartu (Estonia) is pleased to announce its call for applications to three MA programmes taught exclusively in English:
  Baltic Sea Region Studies (http://ut.ee/baltic)
  Democracy and Governance (http://ut.ee/democracy)
  International Relations and Regional Studies (http://ut.ee/irrs)

 • 2015-03-12 10:17:57 СВЯТКОВИЙ ОНЛАЙН-МАРАФОН РОЗПОЧАТО

  Кафедра політології та міжнародних відносин Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля розпочала безпрецедентний вітальний онлайн-марафон, присвячений ювілею рідного університету, якому цього року виповнюється 95 років

 • 2015-03-09 22:31:43 Продовжується конкурс з політології для старшокласників

  Кафедра політології та міжнародних відносин Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля продовжує І оn-line Конкурс презентацій «Світ крізь призму політичних процесів» серед учнів 11-х класів загальноосвітніх начальних закладів

 • 2015-02-26 21:20:34 Увага! Список Стипендіальної програми на 2015-2016 навчальний рік

  До уваги студентів інформація про стипендіальні програми Румунії, Чеської Республіки, КНР та Республіки Болгарія

 • 2015-02-10 23:16:15 ВЕСІННІЙ СЕМЕСТР ВЖЕ НА ПОРОЗІ

  Менш, ніж за тиждень, стартує новий навчальний семестр у студентів Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Для студентів кафедри політології та міжнародних відносин він готує безліч нових та захопливих вражень

 • 2015-02-06 12:54:33 УВАГА КОНКУРС!

  Кафедра політології та міжнародних відносин Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля запрошує до участі у І оn-line Конкурсі презентацій «Світ крізь призму політичних процесів»

 • 2015-01-28 22:11:28 ОПУБЛІКОВАНО МАТЕРІАЛИ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «МОДЕРНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ»

  У грудні 2014 року відбулася VIII Всеукраїнська науково-практична конференція «Модернізація політичної системи сучасної України: стан та перспективи розвитку», що пройшла у режимі он-лайн. Вкотре науковий захід зібрав представників наукової еліти, молодих дослідників та студентства з усієї України

 • 2015-01-25 13:21:42 ДЕНЬ ЯНГОЛА СТУДЕНТСТВА

  Всіх студентів – політологів та міжнародників – вітаємо з Днем Святої Тетяни!

 • 2015-01-02 16:45:32 НАШІ ЩИРІ ПРИВІТАННЯ СЕРЕД НАЙКРАЩИХ В УНІВЕРСИТЕТІ

  Підбито підсумки грандіозного Інтернет-флешмобу «Різдво надії». Привітання студентів та професорсько-викладацького складу кафедри політології та міжнародних відносин визнано одними з найкращих з-поміж 86 вітальних робіт

 • 2014-12-22 08:00:00 ВІТАЄМО ЮНИХ ДИПЛОМАТІВ

  Кафедра політології та міжнародних відносин вітає своїх студентів-міжнародників із майбутнім професійним святом 

 • 2014-12-18 17:03:45 ЗАПРОШУЄМО СТУДЕНТІВ ТА ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ НА «РІЗДВО НАДІЇ»

  Кафедра політології та міжнародних відносин долучилася до вітальної акції Далівського університету – Інтернет-флешмобу «Різдво надії»

 • 2014-12-05 10:49:04 ФОРМУЄТЬСЯ НОВИЙ ВИПУСК "ПОЛІТОЛОГІЧНИХ ЗАПИСОК"

  Кафедра політології та міжнародних відносин запрошує долучитися до формування Збірника наукових праць «ПОЛІТОЛОГІЧНІ ЗАПИСКИ» № 2 (10) 2014 року

 • 2014-11-24 13:23:07 VІІІ ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ ЗАПРОШУЄ ДО УЧАСТІ

  15 грудня 2014 р. кафедра політології та міжнародних відносин проводить щорічну Всеукраїнську конференцію «Модернізація політичної системи сучасної України: стан та перспективи розвитку»

 • 2014-11-24 13:15:58 КАФЕДРА ПОЛІТОЛОГІЇ ТА МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН: ЗАВЖДИ ONLINE

  Більше 70 студентів-політологів та міжнародників Далівського університету об’єднує офіційна група кафедри політології та міжнародних відносин у соціальній мережі Вконтактє

 • 2014-10-14 21:16:16 Куратор – перший помічник студента

 • 2014-10-14 21:10:16 Триває навчальний процес

  Студенти напрямів підготовки 6.030104 «Політологія» та 6.030201 «Міжнародні відносини» продовжують навчання з використанням дистанційних форм освітнього процесу

 • 2014-04-29 11:48:19 Вітаємо з травневими святами!

  Шановні викладачі та студенти! Щиро вітаємо вас з травневими святами. Бажаємо весни в душі, творчості в роботі, наснаги та благополуччя.

 • 2014-04-29 11:32:23 Студентські ініціативи Луганщини.

  Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля завжди був і залишається навчальним закладом з високим рівнем наукового та творчого потенціалу студентів. Його реалізація відбувається не лише в навчальних аудиторіях і чисельних мистецьких та спортивних колективах, але й у студентських клубах різного фахового спрямування, що функціонують на кафедрах, факультетах та інститутах. Створені за ініціативою студентів, такі спільноти збирають авангард молодіжного співтовариства регіону.

 • 2014-04-03 13:34:09 Запрошуємо до навчання за програмою магістра політології!

  Запрошуємо до навчання за програмою магістра політології на базі диплома бакалавра/спеціаліста будь-якого напряму підготовки та спеціальності! Додаткову інформацію можете отримати на кафедрі політології та міжнародних відносин (ауд. 319/2). Разом до успіху!

 • 2014-04-01 12:59:02 Вітаємо з перемогою!

  Студентка четвертого курсу спеціальності "Політологія" Лебедєва Ганна зайняла друге місце у Всеукраїнському конкурсі наукових робіт у галузі "Політичні науки", другий етап якого відбувся в березні 2014 р. у м. Миколаєві.

 • 2014-03-31 12:32:09 Студенти кафедри політології та міжнародних відносин приймають активну участь у волонтерській роботі.

  Студенти кафедри політології та міжнародних відносин приймають активну участь у волонтерській роботі.Так, студенти спеціальності "Політологія" разом із іншими студентами СНУ ім. В. Даля 12 квітня поїдуть до дитячого будинку "Надія дітям", с. Іллірія.

 • 2014-03-25 12:56:56 Навчання "за обміном"!

  24 березня завершилось п’ятиденне перебування студентів з Луганська на Буковині. П'ять студентів СНУ ім. В. Даля, зокрема, студентка спеціальності "Політологія" Вініченко Анастасія, були запрошені до Чернівецького національного університету імені  Юрія Федьковича.

 • 2014-03-07 12:17:34 Кафедрою проведено заходи, присвячені 200-річчю Дня народження Т. Г. Шевченка.

  Кафедрою проведено заходи, присвячені 200-річчю Дня народження Т. Г. Шевченка. Так, 6-го березня відбувся відкритий науково-практичний семінар "Т. Г. Шевченко - острівець національного консенсусу".

 • 2014-03-07 12:15:10 Вітаємо з 8-м березня!

  Вітаємо всіх з 8-м березня - святом краси, весни, жіночності!

 • 2014-02-11 13:15:50 Запрошуємо на дистанціну форму навчання!

  З 2014/2015 навчального року Ви маєте можливість навчатися дистанційно за програмою підготовки магістра політології!

 • 2014-02-03 13:24:25 Шановні студенти та викладачі!

  Вітаємо з початком нового навчального семестру!

 • 2013-10-08 15:08:06 Запрошуємо учнів 11-х класів до участі у ІІІ регіональній олімпіаді з навчальних дисциплін «Політологія» та «Міжнародні відносини»!

  З метою виявлення обдарованої учнівської молоді кафедра політології та міжнародних відносин запрошує учнів 11-х класів до участі у ІІІ регіональній олімпіаді з навчальних дисциплін «Політологія» та «Міжнародні відносини». Олімпіада відбудеться 18 жовтня 2013 року об 11 годині. Місце проведення – Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля.

 • 2013-09-09 17:01:18 Запрошуємо до участі в науково-практичній конференції!

 • 2013-09-04 10:59:24 Invite foreign students to study a Masters!

  Preparation of master's degree in 8.03010401 "Political Science" is a year and covers course material volume 60 credits ECTS (2160 hours). Except compulsory training courses master's degree in professional training includes the study of political riskology, public policy...
  More...

 • 2013-09-01 10:41:17 Вітаємо з початком нового навчального року!

  Усім бажаємо терпіння та наснаги!

 • 2013-05-30 19:59:42 Луганськ-Чернівці: спільні ініціативи заради розвитку науки

  У рамках розвитку вітчизняної політичної науки та академічної політології кафедра політології та міжнародних відносин СНУ ім. В. Даля та кафедри міжнародних відносин і політології та державного управління ЧНУ ім. Ю. Федьковича уклали Угоду про співробітництво

 • 2013-04-24 21:36:36 Народні політологи

  24 квітня 2013 року у Луганському академічному обласному драматичному театрі імені П.Б. Луспєкаєва відбувся звітний концерт народного ансамблю козачої пісні "Вольниця" на підтвердження звання "народний". Серед солістів колективу П'ЯТЬ студенток спеціальності "Політологія"!

 • 2013-04-12 13:01:00 Якісний політичний консалтинг – це наша професія

  На базі кафедри політології та міжнародних відносин було створено Центр політичних досліджень "Політика: ХХІ століття"

 • 2013-04-04 16:19:08 Вітаємо переможців Всеукраїнського конкурсу наукових робіт!

  Студенти спеціальності "Політологія" Борзих Мар'яна та Самойлов Олексій зайняли перше та друге призові місця у Всекраїнському конкурсі наукових робіт у галузі "Політичні науки". Вітаємо з перемогою!

 • 2013-03-20 22:36:07 Запрошуємо до спілкування у соціальних мережах

  Кафедра політології та міжнародних відносин запрошує долучитися до офіційного пабліку ВКонтакте

 • 2013-03-07 12:53:52 Запрошуємо до участі в конференціях.

  На кафедрі політології та міжнародних відносин можна дізнатися про можливість участі у Всеукраїнських та міжнародних конференціях з політичних наук та міжнародних відносин.

 • 2013-02-26 20:41:20 У Далівському університеті визначили імена юних знавців політології

  У Східноукраїнському національному університети імені Володимира Даля відбулася ІІ регіональна олімпіада з дисциплін «Політологія» та «Міжнародні відносини», на яку були запрошені учні загальноосвітніх навчальних закладів. У ній взяли участь 180 школярів з 30 навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації, технікумів та коледжів Луганської області.

 • 2013-02-26 20:36:43 Студенти-політологи обговорили політичну ситуацію в Україні

  У Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля на кафедрі політології та міжнародних відносин  відбулося засідання студентського клубу «Політика: ХХІ століття».  Темою засідання стало обговорення питання «Політична Україна очима молоді».

 • 2013-02-04 02:21:32 Олімпіада з дисциплін «Політологія» та «Міжнародні відносини»

  Кафедра політології та міжнародних відносин запрошує учнів 11-х класів до участі у ІІ регіональній олімпіаді з дисциплін «Політологія» та «Міжнародні відносини».